«ԶՈՐԱՎԱՐ ՍԵՊՈՒՀ» ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ


Հանդեսի Մասին

«Պատմություն և քաղաքականություն» գիտական հանդեսը հիմնադրվել է «Զորավար Սեպուհ» պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոնի /գրանցման համար 211.171.1003990, հիմնադրման տարի 2018, գրանցման ամսաթիվ 2018-02-02/ գիտական խորհրդի որոշմամբ: Նրա գլխավոր նպատակը պատմաքաղաքական անցյալ և ներկա իրադարձությունների մատուցումն է նոր հայեցակարգերով և այն արհեստական  պատմագիտական, տնտեսագիտական և քաղաքագիտական  հայեցակետերի մերժումը, որն անհրաժեշտ է մեր ժողովրդի, մեր պետական և ոչ պետական քաղաքական և տնտեսագիտական  մտքի կուռ և ամբողջական դարձնելու տեսանկյունից։ Հանդեսն ունի երեք ուղղվածություն՝ պատմա-մշակութային, քաղաքագիտական և տնտեսագիտական։ Հանդեսի խմբագրական խորհրդում ընդգրկված են հայրենի և արտերկրյա հայտնի գիտնական - հայագետներ, պատմաբաններ, քաղաքագետներեր և տնտեսագետներ։ Հանդեսը լույս է տեսնում տարեկան վեց անգամ, երկու ամիսը մեկ, յուրաքանչյուր երրորդ ամսում։ Հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, «Զորավար Սեպուհ» պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոնի նախագահ Աշոտ Ներսիսյանը։

ՈւՂԵՑՈՒՅՑ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«Պատմություն և քաղաքականություն» գիտական հանդեսում տպագրության  ներկայացվող հոդվածները պետք է գրված լինեն Word տեքստային խմբագրի օգնությամբ: Հոդվածները պետք է ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն լեզուներով: Հոդվածի շարվածքը պետք է լինի Unicode-ով (հայերեն հոդվածների դեպքում`նաև Sylfaen տառատեսակով), տառաչափը`11, միջտողային հեռավորությունը`1.5, թղթի ֆորմատը` A4: Հոդվածի սկզբում անհրաժեշտ է գրել վերնագիրը` մեծատառերով, հաջորդ տողում` հեղինակի (հեղինակների) անուն և ազգանունը` մեծատառերով: Հղումները պետք է դնել տողատակում` համարների աճման կարգով, նշելով աղբյուրը` հեղինակին, վերնագիրը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը (պարբերական հրատարակության դեպքում`նաև համարը) և էջը (էջերը): Հոդվածի բանալի բառերը, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը պարտադիր են:

Տպագրության ներկայացված նյութերի ամփոփագրերը պետք է մատուցեն  որոշակի, հստակ և ընդգրկուն տեղեկատվություն նյութի վերաբերյալ և պարունակեն առնվազն 150 բառ։ Հոդվածները պետք է ունենան  հիմնաբառեր  այն լեզվով, որով գրված է հոդվածը;

Հոդվածին  անհրաժեշտ է կցել նաև (առանձին էջով կամ առանձին ֆայլով) հոդվածի վերնագիրը և հեղինակի (հեղինակների) անուն, ազգանուն, հայրանունը`հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև հեղինակի (հեղինակների) տվյալները`կոչումը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրը, հեռախոսի համարը (համարները), էլեկտրոնային փոստի հասցեն (e- mail): Հոդվածներն ուղարկել generalsepuh@gmail.com էլեկտրոնային հասցեով, հարցերի դեպքում զանգահարել՝ 011-562519, 091-562519, 077-672087: Հանդեսն ունի իր համացանցային կայքը (www.generalnews.am), ուր զետեղված են նրա էլեկտրոնային տարբերակները, հոդվածների վերաբերյալ կարծիքները, տեղեկություններ խմբագրական խորհրդի կազմի մասին: Տպագրության ներկայացրած հոդվածները պետք է ունենան հետևյալ կառուցվածքը՝ ներածություն, բուն նյութը առանձին ենթավերնագրով կամ ենթավերնագրերով, եզրակացություններ։ 

Պարբերականում հրատարակվող նյութերը պետք է գրախոսվեն կամ երաշխավորված լինեն տպագրության։ Երաշխավորությամբ տպագրվող նյութի համար երաշխավորող մասնագետի անվան առկայությունը պարտադիր է։

Հոդվածներն ընդունվում են 7 – 15 էջի սահմաններում, ընդհանուր ծավալը կազմում է 150-200 էջ: Եթե հոդվածն ունի կարևոր գիտական և արդիական նշանակություն, կարող են նրա չափերը գերազանցվել: Խմբագրությունը հոդվածը տպագրելու որոշումից առաջ այդ մասին տեղեկացնում է հեղինակին: Հոդվածների հետ պետք է ներկայացվեն կարծիքներ կամ երաշխավորագրեր: Բացի այդ, դրանք առանձին կարծիքի են տրվում խորհրդի անդամներին՝ ըստ մասնագիտական ուղղվածության: Հեղինակների համար պարտադիր է պահպանել էթիկայի կանոնները։ Հեղինակն իր աշխատանքը հանդեսում հրատարակության ներկայացնելիս երաշխավորում է, որ հոդվածն ինքնուրույն է, չի ներկայացված այլ հրատարակություններում` տպագրության նպատակով և որ բոլոր հնարավոր խնդիրները` կապված հեղինակային իրավունքի հետ դիտարկվող հոդվածի առումով, լուծված են: Հեղինակը պետք է հավաստի, որ իր ներկայացրած հոդվածի հրատարակմամբ  չի խախտում գոյություն ունեցող որևէ հեղինակային իրավունք և երաշխավորի, որ հրատարակչին կփոխհատուցի ի հայտ եկած նման խախտումների դեպքում առաջացած վնասները: Հանդեսի էլեկտրոնային տարբերակները զետեղվում են կայքում: Տպագրված հոդվածների բնագրերը հետ չեն վերադարձվում, այլ՝ պահվում են արխիվում: Արխիվում պահվում են նաև կարծիքներն ու երաշխավորագրերը:

ABOUT THE JOURNAL

The scientific journal "History and Politics" was founded by the decision of the scientific council of the historical-political analytical center "Zoravar Sepuh" /registration number 211.171.1003990, year of foundation 2018, date of registration 2018-02-02/. Its main goal is to present the past and modern historical-political events with new concepts and reject the artificial historical, economic, and political conceptions, which is necessary from the point of view of solidifying and completing the state, non-state political, and economic thought of our people. The journal has three directions: historical-cultural, political science, and economics. The magazine's editorial board includes well-known native and foreign scientists – Armenologists, historians, political scientists, and economists. The magazine is published six times a year, once every two months, every third month. The magazine's editor-in-chief is Ashot Nersisyan, Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of YSU Chair of Armenian History, President of "Zoravar Sepuh" Historical-Political Analytical Center.

GUIDE FOR AUTHORS

Articles submitted for publication in the journal "History and Politics" should be written with the help of a Word text editor. Articles must be submitted in Armenian, Russian, English, French, or German. The text of the article should be Unicode (in case of Armenian articles, also in Sylfaen font), the font size is 11, the line spacing is 1.5, and the paper format is A4. At the beginning of the article, it is necessary to write the title in capital letters; in the next line- the name of the author (authors) and last name in capital letters. The links should be in the order of the numbers, indicating the source: author, title, place of publication, year (in case of regular publication, also the number), and the page (s). Article keywords and Russian and English summaries are required. Summaries of materials submitted for publication must provide clear, concise, comprehensive information about the material and contain at least 150 words. Articles should have keywords in the language in which the article is written. The title of the article and the author (s) name, surname, patronymic in Armenian, Russian and English, as well as the author (s) data: title, position, place of work, telephone number (s), e-mail address should be attached to the article (with a separate page or a separate file). Send articles to generalsepuh@gmail.com, in case of questions, call: 011-562519, 091-562519, 077-672087. The magazine has its website (www.generalnews.am), where its electronic versions, opinions on articles, and information about the composition of the editorial board are posted. Articles submitted for publication should have the following structure: introduction, original material with separate subheadings or subheadings, and conclusions. Materials published in the journal must be reviewed or guaranteed for publication. The name of the guaranteeing specialist is mandatory for the material to be printed with the guarantee. Articles are accepted in the range of 7-15 pages, and the total volume is 150-200 pages. It may be overused if an article is of significant scientific or topical importance. The editorial office informs the author before deciding to publish the article. Opinions or testimonials should accompany articles. In addition, they give a separate opinion to the board members according to their professional orientation.  Authors must follow the rules of ethics. When submitting a work to a publisher, the author guarantees that the article is self-contained, not published in other publications and that all possible copyright issues are resolved. The author must ensure that the publication of his article does not infringe any existing copyright and that he guarantees that the publisher will be compensated for any such infringement. Electronic versions of the magazine are posted on the website. The originals of the published articles are not returned but are kept in the archive. Comments and testimonials are kept in the archive.